Edebiyat, Şiir, Fikir

Fuzuli’den Beyit Seçkileri

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var

 

Bende Mecnun’dan daha çok âşıklık yeteneği vardır.

Sevgide, sadakat gösteren âşık benim. Mecnun’un ancak adı var.

*

N’ola kan tökmekde mâhir olsa çeşmüm merdümi

Nutfe-i Kâbildür ü gamzen kimi üstâdı var

 

Gözbebeğimin kan dökmekte usta olduğuna şaşılmaz.

O kabiliyetli bir tohumdur ve gamzen gibi bir üstadı vardır.

*

Kıl tefâhur kim senün hem var men tek âşıkun

Leyli’nün Mecnûn’ı Şîrîn’’ün eger Ferhâd’ı var

 

Eğer Leylâ’nın Mecnun’u Şirin’in Ferhad’ı varsa,

Senin de benim gibi âşığın olduğu için övünmelisin.

*

Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle

Derde yoh sabrı anun her lahza min feryâdı var

 

Ey gül! Ben temkinli, sabırlı bir insanım, beni bülbüle benzetme.

Onun benim gibi derde sabrı yok, her lâhza bin feryadı vardır.

*

Eyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur

Her kimün kim devr cevrinden dil-i nâ-şâdı var

 

Halim öyle kötü ki, devrin zulmünden dolayı kimin gönlü mahzun olsa,

Benim halimi görünce neşelenir (kendi haline şükrederek sevinir).

*

Gezme ey gönlüm kuşu gâfil fezâ-yı ışkda

Kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

 

Ey gönlümün kuşu! Aşk gögünde gafil uçarak gezme.

Çünkü bu sahranın (aşk sahrası) yollarında çok avcısı vardır.

*

Ey Fuzûlî ışk men’in kılma nâsihden kabûl

Akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var

 

Ey Fuzulî! Nasihatçının aşkı engellemesini kabul etme.

Onun nasihatı aklın tedbiridir, bir temeli var sanma.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir